Home

 "The savings we’ve made were relatively simple to implement"

 

ประโยชน์จากเครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงาน แบบ Hybrid
1. ลดการใช้พลังงานการเติมอากาศในระบบบาบัดน้าเสีย ลงจากเดิม 50%
2. ลดค่าความต้องการไฟฟ้า (Demand Charge) ในระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดตัวคุณค่าไฟฟ้าทั้งระบบ
3. ประหยัดสุดๆ ด้วย โปรแกรมปรับรูปแบบการทางานอัตโนมัติ (Aeration Energy Controller : AEC)
4. Hybrid Super Aerator สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ ทั้ง Mode ปกติ โดยใช้ออกซิเจนในอากาศทั่วๆไป และใช้งานใน Mode Hybrid โดยใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ รองรับการผันแปรของความสกปรก (BOD/COD) และปริมาตรน้าเสีย ที่อาจเพิ่มมากขึ้นในบางช่วง (Emergency Peak Loads)
5. สามารถติดตั้งทดแทน เครื่องเติมอากาศแบบเดิมๆ ได้ในทุกรูปแบบ โดยไม่มีข้อจากัดในทุกระดับความลึกของบ่อเติมอากาศเดิม และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีในระดับความลึกที่มากกว่า 10 – 50 เมตร (Deep Tank Aeration)
6. ใช้พลังงานน้อย สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Solar Rooftop
7. ติดตั้งได้ทั้งในบ่อเติมอากาศ (Internal) หรือติดตั้งภายนอกบ่อฯ (External) ช่วยเพิ่มระยะเวลาในการบาบัด (HRT)
8. ใช้พื้นที่น้อย ติดตั้งง่าย ได้ทันที ไม่มีอุปกรณ์จับยึด ไม่ต้องถ่ายเทน้าเสียออกจากระบบ
9. เครื่องฯ เดินเงียบ ไม่มีเสียงรบกวน, ไม่เพิ่มความร้อนให้น้าเสีย
10. ไม่มีการฟุ้งกระจายของละอองน้าเสีย (Aerosol) เพิ่มสุขอนามัย และความปลอดภัย ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
11. ชิ้นส่วนผลิตจาก Stainless Steel อุปกรณ์ส่วนประกอบ ผลิตตามมาตรฐาน ISO 9000, ISO 14000, IEC, CE, อายุการใช้งานยาวนานกว่า 15-20 ปี
12. สามารถเลือกรูปแบบการบาบัดฯ ได้ง่าย ทั้งแบบ Nitrification หรือ แบบ Denitrification
13. มีระบบตรวจสอบ / ควบคุม การทางานของเครื่องฯได้ทั้งระบบ Auto-Manual ทั้งการควบคุมแบบระยะไกลผ่าน Internet Web Explorer รวมถึงการควบคุมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) พร้อมระบบ Pass Word เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบโปรแกรมการทางานของเครื่องฯ
14. บริหารค่าใช้จ่ายในการซ่อม-บารุงรักษา ผ่านสัญญาบริการ ซึ่งรวมพร้อมอะไหล่ทุกชิ้นส่วน และระบบเครื่องสารองสาหรับใช้งานระหว่างซ่อม เดินระบบบาบัดได้อย่างต่อเนื่อง ระบบไม่ล่ม หมดปัญหาเรื่องช่าง เรื่องอะไหล่
15. การลดพลังงานเป็นการลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) ช่วยลดโลกร้อน อีกทั้งยังสามารถขาย คาร์บอนเครดิต เป็นรายได้เพิ่ม
16. BOI.ให้การสนับสนุน 50% ของมูลค่าการลงทุน
17. สามารถ “ประหยัดได้โดยไม่ต้องลงทุน” ผ่านบริการ “เช่า”, ช่วยประหยัดงบลงทุน
18. สามารถส่งผลงานเข้าประกวด Thailand Energy Award เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร